Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Toegang


Kerntaken

Toegang bestaat wat ons betreft uit twee kerntaken;

·         Triage en toeleiding

·         Casemanagement

Triage en toeleiding

De toegang beoordeelt de ondersteuningsbehoefte van de inwoner en bepaalt het vervolgtraject. De toegangsmedewerker stelt dus de indicatie vast voor de inwoner en is de poortwachter naar zwaardere zorg.

Casemanagement

De toegangsmedewerker onderzoekt samen met de inwoner welke ondersteuning nodig is. Vervolgens blijft de toegangsmedewerker betrokken als casemanager. Vanuit deze rol vraagt de toegangsmedewerker naar de behaalde resultaten en naar de tevredenheid van de inwoner.

Knelpunten

In de praktijk zien wij een aantal knelpunten bij de toegang:

·         Druk op het functioneren van toegang

·         Wijze van organiseren

Druk op het functioneren van toegang

Wij zien in de praktijk dat toegangsteams grote druk voelen om de ingeboekte bezuinigingen in het sociaal domein te realiseren. De toegang bepaalt welke zorg een inwoner nodig heeft en ervaart druk bij het inschatten van passende zorg. Het voorkomen van instroom in de zwaardere zorg dient de toegang te voorkomen door te investeren in de relatie met de inwoner en door kennis te hebben van de mogelijkheden in het zorgaanbod. Echter vraagt het opbouwen van een dergelijk fijnmazig, lokaal netwerk tijd. De tijd die de toegangsteams hiervoor krijgen staat onder druk van tekorten op de gemeentelijke begroting.

Daarnaast krijgt de toegang vaak te maken met hoge administratieve lasten. Zowel door de hoge eisen die de gemeente stelt aan het uniform vastleggen van beschikkingen als door de eigen rapportage en verslaglegging. Hoge administratieve lasten beperken de mogelijkheden van toegangsmedewerkers om inwoners vanuit casemanagement te ondersteunen.  

Wijze van organiseren

Veel gemeenten worstelen met het schaalniveau van hun toegangsteams. Enerzijds is het wenselijk om expertise van 2e lijnszorg in de toegang te organiseren. Het laagdrempelig beschikbaar zijn van deze expertise voorkomt instroom in de 2e lijn. Tegelijkertijd vergt het toevoegen van specialistische expertise een andere wijze van organiseren en samenwerken omdat specialistische ondersteuning vaak een gemeentelijke of regionale schaalgrootte vraagt.

Onze visie

Een goed functionerende toegang vergt:

·         Investeren in triagefunctie en beschikbaarheid van kennis en informatie over het zorgaanbod

·         Monitoring van resultaat en tevredenheid door toegangsmedewerkers

·         Consulenten die bekwaam zijn in het voeren van gespreken met inwoners met een ondersteuningsvraag (hulpvragers) zodat op een gestructureerde wijze wordt gewerkt aan het stimuleren van eigen initiatief en autonomie.

In onze visie gaat de kwaliteit van de zorg omhoog en de duur van de trajecten omlaag als toegangsmedewerkers investeren in de dialoog met inwoners. Door in gesprek te blijven over resultaat en tevredenheid kan de toegangsmedewerkers sturen op de kwaliteit van zorg.

Dit vraagt enerzijds de ruimte voor toegangsmedewerkers om meer in gesprek te zijn met inwoners. Anderzijds vraagt dit een grotere kennis en kunde van toegangsmedewerkers bij de triage en algemene gespreksvaardigheden.

Onze oplossing

Wij zien de oplossing in verhogen van de kennis en kunde van toegangsmedewerkers. Het vergroten van vaardigheden en expertise leidt tot een efficiëntere en kwalitatief betere toegang. Vooral als de toegang stuurinformatie ter beschikking krijgt. Daarnaast zien wij een grote rol weggelegd voor de leidinggevende van het toegangsteam. De leidinggevende creëert ruimte voor de professionals om maatwerk te bieden.

Hoe doen we dat?

·         Ondersteuning en expertise in het organiseren van de toegang (leidinggeven / programmamanagement / projectleiding);

·         Bieden van tijdelijke professionals ter versterking van de toegang;

·         Coachen van toegangsmedewerkers en het voorzitten van casusoverleggen

·         Implementeren van het WhiteBoxmodel als gespreksmodel voor consulenten. 

·         Beschikbaar maken van instrumenten om het aanbod inzichtelijk te maken

Lees meer op: www.sociaalresultaat.nl