Inkoop Publiek

Lees meer

Beleidsadvisering

Lees meer

Kwaliteit en toezicht

Kerntaken

·         Onafhankelijk toezicht

·         Permanente kwaliteitsverbetering vanuit inwonerperspectief

Onafhankelijk toezicht

Om de kwaliteit te borgen schrijft de Wmo basis-kwaliteitseisen voor. Deze worden per gemeente gespecificeerd in verordeningen en contracten met aanbieders. Met toezicht vindt een onafhankelijke controle op deze kwaliteit plaats. Op deze manier geeft een gemeente eenvoudig en adequaat vorm aan de toezichtsplicht die gemeenten hebben vanuit de wet.

Permanente kwaliteitsverbetering vanuit inwonerperspectief

Gemeenten hebben de wettelijke taak hun burgers te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Burgers bepalen of de kwaliteit van dienstverlening wel of niet goed is. Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en voor het toezicht daarop.

Knelpunten

·         Teveel focus op proceskwaliteit in plaats van sturen op outcome

·         De toezichtsfunctie is nog vooral reactief georganiseerd en te weinig ingebed in samenhang met de andere rollen die gemeenten hebben op het gebied van kwaliteit

·         Te weinig gericht op de inwoner

Teveel focus op proceskwaliteit

Toezicht vindt vaak plaats op basis van controlelijsten. Zijn alle protocollen aanwezig? Is de brandveiligheid op orde? De kern van de zorg, de relatie, krijgt weinig aandacht tijdens inspecties.

Vooral reactief georganiseerd

Veelal richten gemeenten toezicht vanuit wantrouwen. Als er een inspectie plaatsvindt zijn er vaak al (meerdere) signalen over ondermaatse kwaliteit. Het proactieve toezicht gericht op verbetering van kwaliteit van zorg vindt weinig plaats.

Te weinig gericht op de inwoner

We kennen maar weinig plekken waar het toezicht begint met een gesprek bij de inwoner, degene die zorg afneemt. Vaak blijft een inspectie bij een gesprek met de zorgaanbieder en het inzien van dossiers. Een sfeerindruk van de geboden zorg is vaak niet aanwezig.

Onze visie

Onafhankelijk toezicht is meer dan alleen een wettelijke verplichting van gemeenten om beheersmatig  toezicht te houden op de geboden ondersteuning. In onze visie maakt toezicht onderdeel uit van een continu proces van kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning aan inwoners.

Het is bekend dat 70% van het succes van behandeling en zorg wordt bepaald door de relatie tussen inwoner en hulpverlener. Daarom vinden wij dat kwaliteitsverbetering en daarmee ook toezicht gericht moet zijn op het bevragen van die relatie, zonder daarbij de (procesmatige) randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Dat betekent ook dat inwoners meer betrokken moeten zijn bij het opstellen van de kwaliteitsindicatoren.

Onze oplossing

·         Verbreed de mogelijkheden die de toezichtsfunctie biedt en veranker deze in de eigen organisatie

·         Betrek burgers bij het kwaliteitsdossier, bijvoorbeeld met focusgesprekken en peer-gesprekken.

·         Voeg observatie en dialoog toe in de kwaliteitsverbetercyclus

·         Ga aan de slag met resultaatmeting en resultaatsturing op basis van een gefundeerde aanpak.

·         Vraag informatie op bij anderen over kwaliteit van zorg: bij contractmanagers, toegang en beleidsmedewerkers

·         Steek in op proactief toezicht met de nadruk op kwaliteitsverbetering 

Hoe doen we dat?

·         WMO toezicht (uitvoeringstechnisch) passend bij wettelijke verplichting WMO 2015. 

·         Trainen en coachen van toezichts- en kwaliteitsfunctionarissen

·         Ondersteunen bij inrichtingsvraagstukken met betrekking tot toezicht, zoals het opstellen van toezichtkaders en jaarplannen

·         Adviseren en implementeren bij invoering van resultaatsmeting-/ sturing via de Roadmap Resultaatsturing Sociaal Domein.

Lees meer op: www.sociaalresultaat.nl